Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Instrukcja Office 365

NABÓR KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – ZMIANA TERMINÓW

Szanowni Państwo,   ze względu na obecną sytuację w kraju, ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, 18 marca 2020 r. zarządzeniami burmistrza nr WOM.0050.1.52.2020 oraz WOM.0050.53.2020 zmienione zostały terminy postępowań rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.

 • zmianie nie uległ termin wypełniania wniosków w systemie elektronicznym i trwa
  on 
  od 16 marca do 31 marca 2020 r.
 • termin składania wniosków w wersji papierowej (wydrukowanych i podpisanych) wraz
  z załącznikami został ustalony na 18 – 22 maja 2020 r.

Pozostałe terminy, znajdują się na stronie www.swarzedz.pl oraz na stronie naboru.

WAŻNE!       

Jednocześnie informujemy, iż w związku ze zmianą terminów rekrutacji, składając wniosek w wersji papierowej należy dołączyć do niego wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wskazanych we wniosku,
w przypadku szkół podstawowych w formie określonej w uchwale nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r.w sprawie: określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz,
dla kandydatów.

Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych

Kontakt telefoniczny ze szkołą pod numerem 512 053 010

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ  KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 Szanowni Państwo, informujemy, że rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz  do klas I szkół podstawowych ruszyła zgodnie z harmonogramem 16 marca 2020 r. o godz. 9:00. Wnioski w wersji papierowej (wydrukowane i podpisane) wraz załącznikami rodzice będą mogli składać w placówce pierwszego wyboru od 26 marca do 30 marca w godzinach ustalonych przez placówki.

Jednak ze względu na obecną sytuację w kraju wprowadzono zmiany w zakresie dostarczania dokumentów:

 • od 16 do 30 marca rejestrujecie Państwo dzieci elektronicznie – zaznaczając te kryteria, które mogą Państwo potwierdzić,
 • w związku z ograniczonym dostępem do przychodni poświadczenie szczepień mogą Państwo składać w formie oświadczenia (do pobrania ze strony naboru), z obowiązkiem dostarczenia właściwego zaświadczenia od lekarza w późniejszym terminie, o którym poinformujemy
 • w związku z brakiem możliwości uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawców potwierdzenie zatrudnienia mogą Pastwo składać w formie oświadczenia (do pobrania ze strony naboru), w którym należy wskazać miejsce zatrudnienia, z obowiązkiem dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu w późniejszym terminie, o którym poinformujemy.

Szanowni Państwo, prosimy o śledzenie ma bieżąco komunikatów zamieszczanych na stronie naboru do przedszkoli https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz i stronie naboru
do szkół https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz oraz na stronie internetowej www.swarzedz.pl i oficjalnym profilu na Facebooku Swarzędza.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli (oraz żłobka miejskiego Maciuś) rusza zgodnie z harmonogramem 16 marca 2020r. Wnioski (lub zgłoszenia) wraz z załącznikami proszę składać od 26 marca do 30 marca w godzinach ustalonych w późniejszym czasie, o czym poinformuję Państwa do 25 marca br. Przepraszam za utrudnienia, sytuacja jest wyjątkowa.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Marlena Adolp

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach od 12 do 13 marca br. zawieszono organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie całego kraju.

12 i 13 marca br. w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze organizowane w świetlicy szkolnej.

Natomiast od poniedziałku, 16 marca do 25 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do szkoły. Odwołane są również zajęcia organizowane w szkole w godzinach popołudniowych,
w tym zajęcia płatne. Szkoła będzie zamknięta.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły www.sp2swarzedz.com

oraz na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach a także Miasta i Gminy Swarzędz https://www.swarzedz.pl/

Nauczyciele będą przygotowywali w miarę możliwości materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące
e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele.

O wszelkich podejmowanych decyzjach będziecie Państwo na bieżąco informowani przez dziennik elektroniczny.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, apeluję do Państwa, aby uczniowie nie spędzali czasu w galeriach handlowych i innych tego typu miejscach.

Z poważaniem

Marlena Adolp

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych oparte są na ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), Uchwale Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. i Zarządzeniu Nr WOM.0050.1.8.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 2 stycznia 2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu szkoły) i wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedza następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Nabór elektroniczny dotyczy:

– dzieci 7 letnich (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,

– dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

W przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w roku 2014) prosimy rodziców o bezpośredni kontakt z placówką. Warunkiem brania udziału w rekrutacji dziecka jest odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przyjęte Uchwałą Nr XVIII/238/2020  Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

l.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły

20 pkt.

oświadczenie

2

Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Swarzędz

15 pkt.

oświadczenie

3

Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej

10 pkt.

oświadczenie

4

Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

5 pkt.

oświadczenie

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji.

Rekrutacja do klas sportowych odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu (klas pierwsza) oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu (do klasy szóstej, poza systemem elektronicznym).

Do oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy:

–  posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

–  posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału,

–  uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Uzyskanie pozytywnego wyniku z prób sprawnościowych nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata do klasy sportowej.

Nabór do oddziału integracyjnego odbywać się będzie w Szkole Podstawowej  nr 4 w Swarzędzu.

Zgodnie z art.  155.  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 

Oto:

harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych

harmonogram rekrutacji uzupełniającej do szkół podstawowych

Zarządzenie-harmonogram rekrutacji

Uchwała-rekrutacja

zasady_rekrutacji_2020_SP

oświadczenie_rodzeństwo

oświadczenie_podatek

potwierdzenie woli

 


Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu (oddział ogólnodostępny i oddział integracyjny), Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie, Szkole Podstawowej w Paczkowie, Szkole Podstawowej w Kobylnicy oraz Szkole Podstawowej w Wierzonce.

Informujemy, że zostały podpisane porozumienia z Gabinetami Dentystycznymi, które sprawować będą opiekę nad uczniami.

 

Świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu świadczyć będzie CERTUS, znajdujący się na os. E. Raczyńskiego 2/23 w Swarzędzu.

Następna strona »

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm