Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

DZIEŃ ZIEMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 

 

Uczniowie klas 1-3 podjęli wyzwanie i zadbali o naszą planetę. Zostali bohaterami i sfotografowali swoje codzienne działania.

                               

 

 

 

„Kampania „Otwórz się na pomoc” to przede wszystkim interaktywny film poświęcony problemowi uzależnienia dzieci od komputera i internetu  W ramach kampanii został stworzony interaktywny film, w którym to osoba oglądająca podejmuje decyzję. Scenariusz filmu został opracowany we współpracy z doświadczoną  psycholog dziecięcą i terapeutką Mają Pisarek. Zadaniem widzów jest pokierowanie losami Dominika – 12-letniego chłopca, który musi zmierzyć się z własnymi słabościami i uzależnieniem od gier komputerowych.  Podjęte przez widzów decyzje podczas filmu mają wpływ na przebieg fabuły. Jedne wybory przybliżają Dominika do rodziny, inne sprawiają, że coraz bardziej zatapia się w świecie cyfrowego uzależnienia.  To, jak zakończy się ta historia, zależy więc tylko od widza, bo to on podejmuje decyzje.  W kampanii „ Otwórz się na pomoc” została przygotowana także specjalna sekcja „Prawdziwe historie”, w której przedstawiono historie dzieci borykających się z problemem m.in. hejtu i przemocy w sieci, uzależnienia do alkoholu , a także część poświęcona problemowi zdrowia psychicznego rodziny w zamknięciu”

Link do filmu poniżej:

https://swarzedz.naszemiasto.pl/gmina-swarzedz-otworz-sie-na-pomoc/re

 

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 roku w celu upamiętnienia chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 roku


Szanowni Państwo,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty             w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, zgodnie z planem zajęć danej klasy przez platformę Teams.

Nauczyciele zajęć indywidualnych, terapeutycznych o formie zajęć (w szkole lub on-line) zadecydują wspólnie z rodzicami/ opiekunami prawnymi.

Wszyscy uczniowie, którzy z różnych względów realizowali naukę zdalną na terenie szkoły, nadal mogą uczyć się w szkole.

Czas pandemii sprawił, że równowaga pomiędzy różnymi aktywnościami dzieci i młodzieży została zaburzona, co może pociągnąć za sobą różnorodne problemy w samopoczuciu naszych uczniów. Dlatego też pragniemy przypomnieć, że nasi specjaliści udzielaj wsparcia zarówno uczniom jaki i ich rodzicom.
Zachęcamy do kontaktu z pedagogami szkolnymi:

  1. Sonia Wawrzyniak
  2. Monika Christoph
  3. Paulina Zawada-Kulikowska

Specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji na terenie szkoły lub on-line, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub przez e-dziennik.

W szkole są zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy w zależności od potrzeb dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W razie konieczności można skontaktować się z sekretariatem szkoły.

Telefon: 061 – 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm

 

Z poważaniem

Marlena Adolp

Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu szkoły) i wnioski (dot. kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) należy rejestrować pod adresem https://naborspkandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru w dniach: od 01 marca 2021 r. do 15 marca 2021 r. w nw. godz.:

poniedziałek      od 8.00 do 15.00

wtorek                od 8.00 do 15.00

środa                   od 8.00 do 15.00

czwartek             od 8.00 do 16.00

piątek                  od 8.00 do 15.00

Dokumenty będą przyjmowane w obecności rodzica/opiekuna prawnego oraz sekretarza szkoły przy portierni szkoły.

Jeśli rodzic/opiekun prawny nie może przyjść w wyznaczonych godzinach prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły –  618-172-574 lub 512-053-010 w godz. od 8.00 do 15.00.

Prosimy pamiętać, by dokumenty podpisane były przez oboje rodziców/opiekunów prawnych.

Pływalnia Wodny Raj wznawia swoją działalność do 12 lutego 2021 r.

Zasady dotyczące korzystania z obiektów sportowych

Zasady dotyczące korzystania z szatni

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych oparte są na ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), Uchwale Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. i Zarządzeniu Nr WOM.0050.1.8.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 18 stycznia 2021 r.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu szkoły) i wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedza następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Nabór elektroniczny dotyczy:

– dzieci 7 letnich (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,

– dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

W przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w roku 2015) prosimy rodziców o bezpośredni kontakt z placówką. Warunkiem brania udziału w rekrutacji dziecka jest odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przyjęte Uchwałą Nr XVIII/238/2020  Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

l.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły

20 pkt.

oświadczenie

2

Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Swarzędz

15 pkt.

oświadczenie

3

Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej

10 pkt.

oświadczenie

4

Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

5 pkt.

oświadczenie

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji.

Nabór do oddziału integracyjnego odbywać się będzie w Szkole Podstawowej  nr 4 w Swarzędzu.

Zgodnie z art.  155.  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022, DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ

dotyczy: klas I ogólnodostępnych oraz klasy integracyjnej

OD DNIA

DO DNIA

ETAP REKRUTACJI

01 marca 2021 r., godz. 8:00

15 marca 2021 r., godz. 16:00

Wypełnienie zgłoszeń w systemie elektronicznym i złożenie w  placówce – dotyczy kandydatów, którzy wybierają szkołę obwodowąWypełnienie wniosków i złożenie w placówce – dla kandydatów spoza obwodu szkoły oraz dla kandydatów do klasy pierwszej integracyjnej.

07 kwietnia 2021r., godz. 15:00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

07 kwietnia 2021 r., godz. 15:00

14 kwietnia 2021 r., godz. 16:00

Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli zapisu dziecka w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

30 kwietnia 2021 r., godz. 9:00

Opublikowanie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).

Składanie przez rodziców/opiekunów kandydatów nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/opiekuna z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022,  DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ

dotyczy: klas I ogólnodostępnych oraz klasy integracyjnej

OD DNIA

DO DNIA

ETAP REKRUTACJI

17 maja 2021 r., godz. 8:00

24 maja 2021 r., godz. 16:00

Złożenie wniosków wraz z załącznikami w  placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów)

28 maja 2021 r., godz. 15:00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28 maja 2021 r., godz. 15:00

7 czerwca 2021 r., godz. 16:00

Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli zapisu dziecka w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

9 czerwca 2021 r., godz. 9:00

Opublikowanie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).

Składanie przez rodziców/opiekunów kandydatów nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/opiekuna z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Dokumenty do pobrania:

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie i Uczennice

Jeżeli odczuwacie trudności, szukacie rozwiązań dla swoich problemów, jesteście zmęczeni kształceniem zdalnym? Potrzebujecie pomocy, szukacie wsparcia emocjonalnego?

Pamiętajcie, NIE JESTEŚCIE SAMI!

Skorzystajcie z pomocy specjalistów w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, zadzwońcie, napiszcie i skorzystajcie               z oferty.

Nasza pomoc – Wasze rozwiązania

 

Dostępna oferta wsparcia psychologiczno-pedagogicznego:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Dworcowa 7 (3 piętro) w Swarzędzu

61 817 49 51

pppswarzedz@powiat.poznan.pl

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego IPSIS

ul. Piaski 8 w Swarzędzu

536 426 436

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży IPSIS

ul. Spacerowa 4 w Zalasewie

537 235 352

poradnia@ipsis.pl

 

Dzisiaj w Naszej szkole odbył się FINAŁ

Wyzwań Adwentowych 2020 („Trzymaj Formę do Gwiazdki”)

 Cały czas jesteśmy pod wielkim wrażeniem Waszej pracowitości, systematyczności, kreatywności oraz ilości przesłanych zadań. Praca z takimi uczniami to sama przyjemność. Ponad 60 uczniów zakwalifikowało się do ścisłego finału, którzy codziennie przez 23 dni realizowali nasze wyzwania.

Bardzo ciężko było wybrać spośród tylu wspaniałych prac tylko 3 osoby do nagrody, które nadesłały 100% wyzwań. Dlatego nauczyciele wychowania fizycznego postanowili zrobić WIELKI FINAŁ NA ŻYWO i rozlosować nagrody główne: Voucher do Decathlonu za 150zł, 100zł, oraz 50 zł.

Miło nam jest poinformować, że szczęśliwcami zostali:

  1. Martyna Zajączkowska
  2. Dominik Lewandowski
  3. Marcel Radzewicz

Dodatkowo osoby, które dostały się do finału otrzymają upominki oraz dyplomy po powrocie do szkoły. Jesteśmy ogromnie dumni z całej finałowej grupy uczniów, a są nimi:

Joanna Chlebowska                Wiktoria Działo                             Zofia Chudzik

Julia Grzesiak                          Michał Popielarski                        Anna Sułkowska

Jan Matoga                              Zuzanna Torzecka                         Lena Stępkowska

Antonina Śmidoda                  Nikodem Krupecki                       Maksymilian Rataj

Amelia Lipińska                     Izabela Nowaczyk                         Julita Walczak

Oliwia Kupś                            Aleksandra Chudzińska              Alan Majerowicz

Igor Majerowicz                     Hanna Ochowiak                         Olga Kaźmierczak

Arina Shcherbakova              Małgorzata Duchnicka               Jakub Suszka

Piotr Zając                              Marta Szymkowiak                      Marcel Radzewicz

Marcel Krupecki                    Michał Mstowski                         Sebastian Dyrka

Antonina Kapciak                  Milena Gruszka                          Lena Drabowicz

Laura Prymas                         Maja Nasiadek                            Borys Pilarski

Maja Czerniejewska              Justyna Matuszewska               Zofia Sołtysik

Zuzanna Ochowiak                Alicja Kaźmierczak                   Pola Maćkowiak

Adam Dziembowski               Maja Skibińska                         Julia Burzyńska

Martyna Zajączkowska          Marta Wawrzyniak                 Nikodem Kosakowski

Maciej Górny                          Yehor Ryzhak                            Anatolii Kozak

Nikola Lewek                         Nataniel Leitgeber                    Weronika Konarzewska

Gabriela Przybylak                Przemysław Panczenko          Dominik Lewandowski

Wiktoria Seidlitz                    Mark Shcherbakov                   Mariusz Zeiske

Franciszek Śmidoda              Hubert Kramarz

Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział nawet w jednym wyzwaniu otrzymają dyplom drogą elektroniczną (dziennik Vulkan). Pamiętajcie „dopóki walczycie jesteście zwycięzcami”.

Wasi nauczyciele wychowania fizycznego p. Kasia, Klaudia, Maciej, Bartek, Błażej.

 

  

 

 

 

Drodzy uczniowie😊

Trzymajcie formę… w grudniu! Pomoże wam w tym nasz #Kalendarz Adwentowy z fit wyzwaniami na każdy dzień stworzony przez waszych nauczycieli wychowania fizycznego😊

Grudzień to nie tylko okres przygotowań do świąt! To również czas wielkich wyzwań! Zwłaszcza w tym roku święta dla wielu z Nas mogą być nietypowe, dlatego zrób coś dla siebie! Podejmij wyzwanie i przygotuj się      na nie aktywnie. Popracuj nad sylwetką, poczuj się zdrowo i BAW SIĘ RAZEM Z NAMI!

Podejmij nasze WYZWANIA ADWENTOWE I TRZYMAJ FORMĘ W GRUDNIU!

Czas START już 1 grudnia!

Śledź 24 wyzwania w Teamsach w zespole Wychowanie Fizyczne. Każdego dnia opublikujemy jedno wyzwanie i… będziemy czekać z niecierpliwością na Twoje wykonanie!!! Pochwal się zdjęciem lub filmem        w komentarzu pod danym wpisem na platformie Teams. Wyzwania będą pojawiać się w formie filmu zakładce PLIKI w zespole Wychowanie Fizyczne.

Dla najbardziej aktywnych i kreatywnych uczniów przewidziane są nagrody w postaci voucherów                     do Decathlonu! 😊

Dołącz do wspólnej zabawy!

 

 Trzymaj formę – wyzwanie

Wasi nauczyciele wychowania fizycznego😊

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu informuje, że nauka zdalna          w szkołach została przedłużona do 3 stycznia 2021 włącznie, na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

« Poprzednia stronaNastępna strona »

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm