Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Rodzice przyszłych klas I  proszeni są o dostarczenie do sekretariatu szkoły

do dnia 30 czerwca 2021 r. (w godz. od 9.00 do 14.00)

2 zdjęć legitymacyjnych (podpisanych imieniem i nazwiskiem ucznia).

 

List od Samorządu Uczniowskiego

 

Drodzy Uczniowie

Chcąc rozwiać Wasze obawy przed powrotem do nauki stacjonarnej, chciałabym w imieniu swoim i całego grona nauczycielskiego, zapewnić Was, że powrót po tak długiej nieobecności w szkole nie będzie taki zły – jak wszyscy uważają.

Zdajemy sobie sprawę, że to był trudny czas dla wszystkich, a szczególnie dla Was.

Pamiętajcie, że nasza szkoła jest zawsze dla Was miejscem, gdzie zostaniecie wysłuchani, a Wasze potrzeby zrozumiane.

Spróbujmy ostatnie tygodnie tego trudnego roku szkolnego przeżyć w miłej i bezstresowej atmosferze – odbudowując relacje, a nie skupiając się na „zaległościach”.

Znamy Wasze obawy i troski – my mamy podobne. Ale jeśli będziemy wspierać się wzajemnie i rozmawiać, to ufam, iż każda chwila po powrocie do szkoły będzie dla Was najprzyjemniejsza, a Nasza Dwójka kojarzyć się będzie z bezpiecznym miejscem.

 

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy

Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu

 

 

DZIEŃ ZIEMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 

 

Uczniowie klas 1-3 podjęli wyzwanie i zadbali o naszą planetę. Zostali bohaterami i sfotografowali swoje codzienne działania.

                               

 

 

 

„Kampania „Otwórz się na pomoc” to przede wszystkim interaktywny film poświęcony problemowi uzależnienia dzieci od komputera i internetu  W ramach kampanii został stworzony interaktywny film, w którym to osoba oglądająca podejmuje decyzję. Scenariusz filmu został opracowany we współpracy z doświadczoną  psycholog dziecięcą i terapeutką Mają Pisarek. Zadaniem widzów jest pokierowanie losami Dominika – 12-letniego chłopca, który musi zmierzyć się z własnymi słabościami i uzależnieniem od gier komputerowych.  Podjęte przez widzów decyzje podczas filmu mają wpływ na przebieg fabuły. Jedne wybory przybliżają Dominika do rodziny, inne sprawiają, że coraz bardziej zatapia się w świecie cyfrowego uzależnienia.  To, jak zakończy się ta historia, zależy więc tylko od widza, bo to on podejmuje decyzje.  W kampanii „ Otwórz się na pomoc” została przygotowana także specjalna sekcja „Prawdziwe historie”, w której przedstawiono historie dzieci borykających się z problemem m.in. hejtu i przemocy w sieci, uzależnienia do alkoholu , a także część poświęcona problemowi zdrowia psychicznego rodziny w zamknięciu”

Link do filmu poniżej:

https://swarzedz.naszemiasto.pl/gmina-swarzedz-otworz-sie-na-pomoc/re

 

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 roku w celu upamiętnienia chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 roku


Szanowni Państwo,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty             w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, zgodnie z planem zajęć danej klasy przez platformę Teams.

Nauczyciele zajęć indywidualnych, terapeutycznych o formie zajęć (w szkole lub on-line) zadecydują wspólnie z rodzicami/ opiekunami prawnymi.

Wszyscy uczniowie, którzy z różnych względów realizowali naukę zdalną na terenie szkoły, nadal mogą uczyć się w szkole.

Czas pandemii sprawił, że równowaga pomiędzy różnymi aktywnościami dzieci i młodzieży została zaburzona, co może pociągnąć za sobą różnorodne problemy w samopoczuciu naszych uczniów. Dlatego też pragniemy przypomnieć, że nasi specjaliści udzielaj wsparcia zarówno uczniom jaki i ich rodzicom.
Zachęcamy do kontaktu z pedagogami szkolnymi:

  1. Sonia Wawrzyniak
  2. Monika Christoph
  3. Paulina Zawada-Kulikowska

Specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji na terenie szkoły lub on-line, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub przez e-dziennik.

W szkole są zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy w zależności od potrzeb dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W razie konieczności można skontaktować się z sekretariatem szkoły.

Telefon: 061 – 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm

 

Z poważaniem

Marlena Adolp

Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu szkoły) i wnioski (dot. kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) należy rejestrować pod adresem https://naborspkandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru w dniach: od 01 marca 2021 r. do 15 marca 2021 r. w nw. godz.:

poniedziałek      od 8.00 do 15.00

wtorek                od 8.00 do 15.00

środa                   od 8.00 do 15.00

czwartek             od 8.00 do 16.00

piątek                  od 8.00 do 15.00

Dokumenty będą przyjmowane w obecności rodzica/opiekuna prawnego oraz sekretarza szkoły przy portierni szkoły.

Jeśli rodzic/opiekun prawny nie może przyjść w wyznaczonych godzinach prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły –  618-172-574 lub 512-053-010 w godz. od 8.00 do 15.00.

Prosimy pamiętać, by dokumenty podpisane były przez oboje rodziców/opiekunów prawnych.

Pływalnia Wodny Raj wznawia swoją działalność do 12 lutego 2021 r.

Zasady dotyczące korzystania z obiektów sportowych

Zasady dotyczące korzystania z szatni

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych oparte są na ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), Uchwale Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. i Zarządzeniu Nr WOM.0050.1.8.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 18 stycznia 2021 r.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu szkoły) i wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedza następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Nabór elektroniczny dotyczy:

– dzieci 7 letnich (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,

– dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

W przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w roku 2015) prosimy rodziców o bezpośredni kontakt z placówką. Warunkiem brania udziału w rekrutacji dziecka jest odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przyjęte Uchwałą Nr XVIII/238/2020  Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

l.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły

20 pkt.

oświadczenie

2

Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Swarzędz

15 pkt.

oświadczenie

3

Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej

10 pkt.

oświadczenie

4

Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

5 pkt.

oświadczenie

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji.

Nabór do oddziału integracyjnego odbywać się będzie w Szkole Podstawowej  nr 4 w Swarzędzu.

Zgodnie z art.  155.  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022, DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ

dotyczy: klas I ogólnodostępnych oraz klasy integracyjnej

OD DNIA

DO DNIA

ETAP REKRUTACJI

01 marca 2021 r., godz. 8:00

15 marca 2021 r., godz. 16:00

Wypełnienie zgłoszeń w systemie elektronicznym i złożenie w  placówce – dotyczy kandydatów, którzy wybierają szkołę obwodowąWypełnienie wniosków i złożenie w placówce – dla kandydatów spoza obwodu szkoły oraz dla kandydatów do klasy pierwszej integracyjnej.

07 kwietnia 2021r., godz. 15:00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

07 kwietnia 2021 r., godz. 15:00

14 kwietnia 2021 r., godz. 16:00

Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli zapisu dziecka w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

30 kwietnia 2021 r., godz. 9:00

Opublikowanie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).

Składanie przez rodziców/opiekunów kandydatów nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/opiekuna z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022,  DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ

dotyczy: klas I ogólnodostępnych oraz klasy integracyjnej

OD DNIA

DO DNIA

ETAP REKRUTACJI

17 maja 2021 r., godz. 8:00

24 maja 2021 r., godz. 16:00

Złożenie wniosków wraz z załącznikami w  placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów)

28 maja 2021 r., godz. 15:00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28 maja 2021 r., godz. 15:00

7 czerwca 2021 r., godz. 16:00

Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli zapisu dziecka w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

9 czerwca 2021 r., godz. 9:00

Opublikowanie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).

Składanie przez rodziców/opiekunów kandydatów nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/opiekuna z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Dokumenty do pobrania:

 

« Poprzednia stronaNastępna strona »

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm