Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Szanowni Państwo!

Wszystkie dzieci mieszkające w obwodzie naszej szkoły zostały przyjęte do pierwszych klas.

Nie ma obowiązku potwierdzania woli.

Szanowni Państwo,

 

z uwagi na błąd, który wystąpił podczas symulacji przydziału do klas I szkół podstawowych, nie jest możliwe opublikowanie prawidłowych wyników rekrutacji w dniu 20 kwietnia 2022 r.

Błąd został zgłoszony do serwisu firmy Vulcan i obecnie jest on szczegółowo analizowany, zaplanowana została aktualizacja systemu, która ma wyeliminować nieprawidłowości.

 

W związku z tym zmianie ulegnie harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych:

  • 6 maja 2022 r. godz. 15.00 – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych
  • 6 – 10 maja 2022 r. – pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli przyjęcia dziecka w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany
  • 11 maja 2022 r. – opublikowanie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych (z listy zakwalifikowanych)

 

Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności.

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych oparte są na ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), Uchwale Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. i Zarządzeniu Nr WOM.0050.1.18.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 20.01.2022 r.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu szkoły) i wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Nabór elektroniczny dotyczy:

– dzieci 7 letnich (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,

– dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

W przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w roku 2016) prosimy rodziców o bezpośredni kontakt  z placówką. Warunkiem brania udziału w rekrutacji dziecka jest odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przyjęte Uchwałą Nr XVIII/238/2020  Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

.

 

l.p. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1 Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły 20 pkt. oświadczenie
2 Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Swarzędz 15 pkt. oświadczenie
3 Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej 10 pkt. oświadczenie
4 Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 5 pkt. oświadczenie

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji.

 

Nabór do oddziału integracyjnego odbywać się będzie w Szkole Podstawowej  nr 4 w Swarzędzu.

 

 Zgodnie z art.  155.  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 

harmonogram_rekrutacji_2022_SP

harmonogram_rekrutacji_uzupelniajacej_2022_SP 

Szanowni Państwo,

na prośbę Ministra Edukacji i Nauki oraz ministra Zdrowia przekazuję Państwu informację, że istnieje możliwość zaszczepienia dzieci w wieku 12- 15 lat.
Szczepienie będzie odbywać się w punkcie szczepień w Swarzędzu, przy Pływalni „Wodny Raj” w godzinach popołudniowych w trzecim tygodniu września (13-17 IX). Na szczepienie dziecko pojedzie z rodzicem oraz wypełnionym kwestionariuszem.

Decyzję, czy zaszczepić dziecko czy nie, pozostawiam Państwu. Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie MEN
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-w-wieku-12-18-lat–informacje-dla-szkol-i-placowek

Aby Państwa dziecko mogło być zaszczepione należy wyrazić taką chęć. Proszę o wypełnienie deklaracji         na szczepienie w formie papierowej i dostarczenie do sekretariatu szkoły. Dyrektor szkoły za pośrednictwem punktu szczepień poinformuje rodzica o dacie i godzinie szczepienia.
Burmistrza zapewnił, że będzie się mógł zaszczepić każdy chętny rodzic.
Informację proszę przekazywać wychowawcom.

Ponadto Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień     w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien–informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek.

Do wiadomości dołączamy również list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.
Wśród załączników znajdą Państwo także Deklarację na szczepienia oraz Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19, a także materiały informacyjne dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat, które jeszcze przed wakacjami wysyłaliśmy do szkół i placówek.
Zachęcam Państwa do śledzenia strony internetowej, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkół, w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.

Pozdrawiam
Marlena Adolp

 

Materiały

20210818_organizacjaszczepieninformacjadladyrektorowszkoliplacowek (1).docx

deklaracjanaszczepienia (1).docx

kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowegoprzedszczepieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19.pdf

listministrazdrowiadodyrektorowszkolnauczycielirodzicowwsprawieszczepiennastolatkow.pdf

organizacjaszczepieninformacjadladyrektorowszkoliplacowekmaterialyinfomacyjne.pdf

szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoliplacowekplakatinformacyjny.png

szczepieniauczniowwwieku1218latrekomendacjedlarodzicowplakatinformacyjny.png

 

Internetowo-telefoniczny punkt wsparcia dla dzieci i młodzieży „Niebieski Parasol”

niebieskiparasol@opsswarzedz.pl

516 407 960

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu uzyskał dofinansowanie do projektu „Fabryka Mocy Przeciwko Przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W ramach projektu powstał „Niebieski  Parasol” – internetowo-telefoniczny punkt wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Swarzędz. Jego celem jest szybkie udzielenie pomocy dzieciom znajdującym się w kryzysie, który jest wynikiem ich trudnej sytuacji życiowej (kłopoty w domu lub szkole, długotrwały stres, traumatyczne wydarzenia).

Podstawową zaletą tej formy wsparcia jest bezpieczny dla dziecka stały kontakt mailowy (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) lub telefoniczny (7 dni w tygodniu w godzinach od 18.00 do 22.00).

Każde piszące lub dzwoniące dziecko pozostanie anonimowe. Usługa jest oczywiście bezpłatna.

Adres email niebieskiparasol@opsswarzedz.pl został uruchomiony 1 lipca 2021r.

Numer 516 407 960  funkcjonuje już od 1 września 2021r.
i działa 7 dni w tygodniu w godzinach od 18.00 do 22.00.

 

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, Ministerstwo Edukacji i Nauki chce kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.

Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. 

Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

 

 

 

Klasy I-VIII

 

Termin Klasy Sala Forma spotkania Tematyka
07.09.2021

wtorek

1700

3a 1.4 zebrania wychowawców z rodzicami

 

§  Organizacja roku szkolnego 2021/2022

§  Wybory klasowych rad rodziców

§  Obowiązujące w szkole przepisy

 

08.09.2021

środa

1700

1a

1b

1c

1d

22

6

4

23

09.09.2021

czwartek

1700

2a

2b

2c

3b (1730)

1.6

1.5

1.2

1.3

07.09.2021

wtorek

1700

4a

7a

7b

7c

21

36

39

38

08.09.2021

środa

1700

8a

8b

8c

33

39

43

09.09.2021

czwartek

1700

4b

5a

6a

35

24

34

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r. o wskazanych godzinach:

KLASY I

IA sala 22 godz. 9.00 p. Monika Ochowiak
IB sala 6 godz. 9.00 p. Magdalena Gmurczyk
IC sala 4 godz. 10.00 p. Karolina Sibińska
ID sala 23 godz. 10.00 p. Karolina Pruchniak

Spotkanie w sali gimnastycznej w budynku B szkoły, następnie spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej.

KLASY II

IIA sala 1.6 godz. 8.30 p. Katarzyna Golda-Wojtkowiak
IIB sala 1.1 godz. 8.30 p. Zofia Mróz
IIC sala 1.3 godz. 8.30 p. Ewelina Fedoruk

 

KLASY III

IIIA sala 1.1 godz. 10.00 p. Joanna Mróz
IIIB sala 1.3 godz. 10.00 p. Beata Koszarek

Wejście od placu zabaw DW5

 

KLASY IV

IVA sala 21 godz. 8.30 p. Ewa Krasiel
IVB sala 35 godz. 8.30 p. Monika Olszewska

 

KLASA V

VA sala 24 godz. 9.30 p. Malwina Frąckowiak

 

KLASA VI

VIA sala 34 godz. 9.30 p. Justyna Laskowska

 

KLASY VII

VIIA sala 25 godz. 11.00 p. Malwina Frąckowiak
VIIB sala 44 godz. 10.00 p. Magdalena Wierzbicka
VIIC sala 38 godz. 11.00 p. Agnieszka Kranz

 

KLASY VIII

VIIIA sala 33 godz. 11.00 p. Ewa Wawrzyniak
VIIIB sala 39 godz. 11.00 p. Magdalena Wierzbicka
VIIIC sala 43 godz. 11.00 p. Alicja Borowicz

 

Uczniowie klas IV-VIII mają zbiórkę na boisku szkolnym, następnie wyznaczony wychowawca zaprowadza uczniów do sali lekcyjnej. Wychowawca po skończonym spotkaniu odprowadza klasę na boisko z sali lekcyjnej.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I i IV w roku szkolnym 2021/2022

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędz informuje, że w dniu 25 i 26 sierpnia 2021 r. odbędą się zebrania z rodzicami przyszłych uczniów klas I i IV.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich osób prosimy, aby w zebraniach uczestniczył 1 rodzic.

klasa dzień godzina
klasy I

rok szkolny 2021/2022

25.08.2021 środa 17.00
klasy IV

rok szkolny 2021/2022

26.08.2021 czwartek 17.00
« Poprzednia stronaNastępna strona »

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm