Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych oparte są na ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), Uchwale Nr XLVI/453/2018 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 23 stycznia 2018 r. i Zarządzeniu Nr WOM.0050.1.17.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 stycznia 2019 r.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu szkoły) i wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Nabór elektroniczny dotyczy:

– dzieci 7 letnich (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,

– dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

W przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w roku 2013) prosimy rodziców o bezpośredni kontakt z placówką. Warunkiem brania udziału w rekrutacji dziecka jest odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przyjęte Uchwałą  Nr XLVI/453/2018  Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

.

 

l.p. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1 Kandydat, który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 30 pkt.
2 Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły 20 pkt.
3 Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Swarzędz 15 pkt. oświadczenie
4 Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej 10 pkt. oświadczenie
5 Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 5 pkt. oświadczenie

 

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji.

 

Rekrutacja do klas sportowych odbywać się będzie w Szkole Podstawowej w Kobylnicy i Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu. Ponadto w Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu odbędzie się rekrutacja do klasy patronackiej o profilu artystycznym.

Do oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy:

  • posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału,
  • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Uzyskanie pozytywnego wyniku z prób sprawnościowych nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata do klasy sportowej.

 

Nabór do oddziału integracyjnego odbywać się będzie w Szkole Podstawowej  nr 4 w Swarzędzu.

 

Zgodnie z art.  155.  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020, DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ

 

dotyczy: klas I ogólnodostępnych, klasy integracyjnej i sportowej

 

OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJI
01 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), godz. 9:00 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), godz. 15:00 Wypełnienie zgłoszeń w systemie elektronicznym i złożenie w  placówce – dotyczy kandydatów, którzy wybierają szkołę obwodową. Wypełnienie wniosków i złożenie w placówce – dla kandydatów spoza obwodu szkoły, dla kandydatów do klasy pierwszej integracyjnej oraz kandydatów do klasy pierwszej sportowej.
04 kwietnia 2019 r. (czwartek) 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) Testy sprawnościowe – o dokładnym terminie kandydaci będą powiadamiani indywidualnie.
11 kwietnia 2019 r. (czwartek), godz. 10:00 Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawnościowych.
25 kwietnia 2019 r. (czwartek), godz. 9:00 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
25 kwietnia 2019 r. (czwartek), godz. 9:00 09 maja 2019 r. (czwartek), godz. 15:00 Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli zapisu dziecka w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
14 maja 2019 r. (wtorek), godz. 9:00 Opublikowanie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów kandydatów nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/opiekuna z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

NA ROK SZKOLNY 2019/2020,  DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ

 

dotyczy: klas I ogólnodostępnych, klasy integracyjnej i sportowej

 

OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJI
21 maja 2019 r. (wtorek), godz. 8:00 31 maja 2019 r. (piątek), godz. 15:00 Złożenie wniosków wraz z załącznikami w  placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów)
24 maja 2019 r. (piątek) 27 maja 2019 r. (poniedziałek) Testy sprawnościowe – o dokładnym terminie kandydaci będą powiadamiani indywidualnie.
28 maja 2019 r. (wtorek), godz. 12:00 Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawnościowych.
05 czerwca 2019 r. (środa), godz. 9:00 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
05 czerwca 2019 r. (środa), godz. 10:00 12 czerwca 2019 r. (środa), godz. 15:00 Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli zapisu dziecka w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
14 czerwca 2019 r. (piątek), godz. 9:00 Opublikowanie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów kandydatów nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/opiekuna z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

 

harmonogram_rekrutacji_2019_SP

harmonogram_rekrutacji_uzupełniajacej_2019_SP

oswiadczenie_samotne wychowywanie dziecka

oswiadczenie_wielodzietnosc.doc

oświadczenie_klasa_integracyjna.doc

oświadczenie_podatek

oświadczenie_zamieszkiwanie.doc

uchwała_rekrutacja_sp

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm