Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Rekrutacja

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

  Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, na wolne miejsca. Rodzice dziecka składają wniosek ze wskazaniem maksymalnie trzech wybranych szkół
  w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej placówki.
  Szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.

  Rodzice/opiekunowie prawni:
  a. wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej i podpisują go podpisem  elektronicznym, lub
  b. wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, drukują go i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru.

   

   

  https://nabor.pcss.pl/swarzedz

   
   
  Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowani
  kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców.
  Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci na
  WNIOSEK rodziców do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli
  dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
   
   
   

  Skip to content