Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w ogólnopolskiej akcji dedykowanej polskim szkołom – ,,Szkoły Pełne Talentów”, którą organizuje Lidl. Istotą akcji jest łączenie społeczności lokalnej w celu wspierania wybranej szkoły.
Zasady są bardzo proste:
za każde wydane 50 zł w sklepie Lidl ( w tym jedno warzywo lub owoc) dostaniemy 1 Talenciaka
Zebrane Talenciaki – kupony przekazujemy szkole do specjalnych pudełek lub sami skanujemy kod QR i przypisujemy go do naszej szkoły.
Szkoła zebrane Talenciaki wymienia na wybrane przez siebie nagrody – w tym roku chcemy powalczyć o oprogramowania do nauki, photony, moduły sztucznej inteligencji i materiały do zajęć rozwijających kreatywność.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.lidl.pl/c/szkoly/s10012469

4 września 2023 r. nastąpiło oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Pani dyrektor Marlena Adolp przywitała gości i uczniów, przedstawiła wychowawców, a na koniec wszystkim życzyła sukcesów w nauce. Część artystyczną zaprezentowali uczniowie klasy 3a i 3b, którzy wierszami i piosenkami pożegnali wakacje i powitali nowy rok szkolny.

Na jednej z akademii był obecny burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, pan Marian Szkudlarek, który złożył życzenia
na nowy rok szkolny uczniom, nauczycielom i pracownikom administracji . Podczas tej uroczystości pan burmistrz złożył gratulacje panu Maciejowi Wyszkowskiemu, nauczycielowi wychowania fizycznego i zarazem trenerowi kajakarstwa, którego podopieczna została mistrzynią świata w kajakarstwie i uzyskała kwalifikacje do Letnich Igrzysk Olimpijskich
w Paryżu w 2024 roku. Gratulujemy!

Po części oficjalnej uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami.  Podczas tych krótkich spotkań zapoznali się z planem zajęć i oczywiście podzielili się wrażeniami z minionych wakacji.

Harmonogram zebrań z rodzicami

Klasy I-VIII

TerminKlasyForma spotkaniaTematyka
11.09.2023
poniedziałek 17:00
2abcde – 17:00
7ab – 17:00
zebrania wychowawców z rodzicamiOrganizacja roku szkolnego 2023/2024
Wybory klasowych rad rodziców
Obowiązujące w szkole przepisy
12.09.2023
wtorek 17:00/18:30
5abc – 17:00
6a – 17:00
6bc – 18:30
13.09.2023
środa 17:00/17:30
3abcd – 17:00
4abc – 17:30
14.09.2023
czwartek 17:00
1abcde – 17:00
8ab – 17:00

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023 r. o wskazanych godzinach:

Spotkanie  w sali gimnastycznej w budynku B szkoły, następnie spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej.

VIIIA sala 34godz. 8.00p. Justyna Laskowska
VIIIB sala 28godz. 8.00p. Beata Toboła
VIIA sala 44godz. 8.00p. Filip Michalak
VIIB sala 36godz. 8.00p. Magdalena Wojtkowiak
VIA sala 35godz. 8.00p. Monika Olszewska
VIB sala 33godz. 8.00p. Ewa Wawrzyniak
VC sala 43godz.8.00p. Agnieszka Kotecka

Spotkanie  w sali gimnastycznej w budynku B szkoły, następnie spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej.

VIC sala 35godz. 9.00p. Monika Olszewska
VA sala 37godz. 9.00p.  Bartłomiej Drabowicz
VB sala 33godz. 9.00p.  Ewa Wawrzyniak
IVA sala 25godz. 9.00p. Magdalena Woźniak
IVB sala 38godz. 9.00p. Agnieszka Kranz
IVC sala 39godz. 9.00p.  Magdalena Wierzbicka

Akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024  w sali gimnastycznej w budynku B szkoły, następnie spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej.

IAgodz. 10.00
IBgodz. 10.00
ICgodz. 10.00
IDgodz. 10.00
IEgodz. 10.00

Akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024  w sali gimnastycznej w budynku B szkoły, następnie spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej.

IIA sala 6godz. 11.00p. Paula Ważna
IIB sala 24godz. 11.00p. Klaudia Szydrowska
IIC sala 20godz. 11.00p. Justyna Wojtczak
IID sala 4godz. 11.00p. Joanna Kniat
IIE sala 1.1godz. 11.00p. Magdalena Garstka
IIIC sala 1.4godz. 11.00p. Karolina Sibińska, p. A. Wolska-Sobkowiak
IIID sala 1.3godz. 11.00p. Karolina Pruchniak, p. Agata Ruszkowska

Uczniowie kl. IIIA (sala 22) i IIIB (sala 23) biorą udział w akademii rozpoczęciu roku szkolnego dla klas I, II, III

Dnia 29, 30 sierpnia 2023 r. odbędą się zebrania dla rodziców uczniów przyszłych klas I i IV w roku szkolnym 2023/2024:

29 sierpnia 2023 r. /wtorek/ – klasy 1a, 1b i 1c godz. 17.00, klasa 4a godz. 17.00

30 sierpnia 2023 r. /środa/ – klasy 1d i 1e godz. 17.00, klasa 4b, 4c godz. 17.00

Zgłoszenia (dot. dzieci z obwodu szkoły) i wnioski (dot. kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) należy rejestrować pod adresem

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz

Następnie ww. dokumenty należy wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru w dniach: od 01 marca 2023 r. do 15 marca 2023 r. w nw. godz.:

poniedziałek      od 8.00 do 16.00

wtorek                od 8.00 do 15.00

środa                   od 8.00 do 15.00

czwartek             od 8.00 do 15.00

piątek                  od 8.00 do 15.00

Dokumenty będą przyjmowane w obecności rodzica/opiekuna prawnego oraz sekretarza szkoły.

Jeśli rodzic/opiekun prawny nie może przyjść w wyznaczonych godzinach prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły –  618-172-574 lub 512-053-010 w godz. od 8.00 do 15.00.

Prosimy pamiętać, aby dokumenty podpisane były przez oboje rodziców/opiekunów prawnych.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych oparte są na ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz Uchwale Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu szkoły) i wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedza następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Nabór elektroniczny dotyczy:

– dzieci 7 letnich (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,

– dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

W przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w roku 2017) prosimy rodziców o bezpośredni kontakt z placówką. Warunkiem brania udziału w rekrutacji dziecka jest odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przyjęte Uchwałą Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

l.p.KryteriumLiczba punktówDokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły20 pkt.oświadczenie
2Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Swarzędz15 pkt.oświadczenie
3Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej10 pkt.oświadczenie
4Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko5 pkt.oświadczenie

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji.

Nabór do oddziału integracyjnego odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.

Zgodnie z art. 155. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Szkoły podstawowe – harmonogram rekrutacji

Szkoły podstawowe – harmonogram rekrutacji uzupełniającej

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm