Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Deklaracja dostępności Strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak tekstu alternatywnego do grafik i zdjęć zamieszczonych na stronie.

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Szymańska.
 • E-mail: agata.szymanska1@op.pl
 • Telefon: 512053010

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu
 • Adres: ul. Polna 21, 62-020 Swarzędz
 • E-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm
 • Telefon: 618172574

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem nie ma schodów, dzięki czemu parter budynku jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest piętrowy i podzielony na dwie części. W części A brak jest rozwiązań archotektonicznych umożliwiających osobom niepełnosprawnym dostanie się na wyższe pietra, natomiast w części B znajduje się winda. Przed budynkiem nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym. Na miejscu nie mo możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W części B budynku zastosowane zostały informacje głosowe.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm