Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) „Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”

 

https://nabor.pcss.pl/swarzedz

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym – 2024 – kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2018 roku), jednak pod warunkiem, że:
a. dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2023/2024),

albo

b. dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci na WNIOSEK rodziców do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz określony został Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.7.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

    1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, na wolne miejsca. Rodzice dziecka składają wniosek ze wskazaniem maksymalnie trzech wybranych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej placówki. Szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.

    1. Rodzice/opiekunowie prawni:

                  a. wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej i podpisują 

                      go podpisem   elektronicznym, lub

                  b. wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, drukują go i po                                  podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu za dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie: określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Do pobrania:

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych

Kryteria do szkół podstawowych – uchwała Rady Miejskiej

Terminy rekrutacji – zarządzenie Burmistrz

źródło: UMiG Swarzędz.

 

Skip to content