Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

KRÓLOWEJ JADWIGI

W SWARZĘDZU

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu.

§2

Samorząd Uczniowski, działający w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§3

Do głównych celów działalności SU należą:

 • promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
 • przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
 • zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
 • promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
 • organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
 • reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

Rozdział III: OPIEKUN SU

§4

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

§5

Opiekuna SU wybiera Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2. Kandydata na Opiekuna SU może wskazać Samorząd Uczniowski.

§6

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

 • wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
 • inspirowanie uczniów do działania,
 • pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

Rozdział IV: ORGANY SU – KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

§7

Do wybieralnych organów SU należy Przewodniczący SU.

§8

Samorząd Uczniowski tworzą:

 • Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

-Przewodniczący SU

– Zastępca SU

– Sekretarz

– Skarbnik

 • Rzecznik Praw Ucznia
 • Członkowie Samorządu Uczniowskiego
 • Poczet Sztandarowy
 • Uczniowie odpowiedzialni za nagłośnienie

Ich kadencja trwa 1 rok . Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.

§9

Do kompetencji Zarządu SU należy:

 • koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
 • opracowanie rocznego planu działania SU,
 • identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
 • przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,
 • sprawuje opiekę nad Kroniką szkoły
 • zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU.

Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w tygodniu.

§10

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

 • uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
 • stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
 • uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
 • troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
 • włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§11

Przewodniczący SU:

 • kieruje pracą Zarządu SU,
 • reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
 • przedstawia uczniom oraz dyrekcji plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
 • zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU.

§12

Zastępca Przewodniczącego Samorządu przejmuje wszystkie obowiązki Przewodniczącego SU pod jego nieobecność.

§13

Skarbnik Zarządu:

 • gromadzi środki finansowe,
 • corocznie przestawia sprawozdanie finansowe dyrekcji, Zarządowi SU.

§14

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

§15

 1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 2. Decyzje Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

§16

Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.

§17

Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego : przewodniczący SU; wybierany jest co roku, nie później niż do 15 października.

§18

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły z klas od 4 Szkoły Podstawowej do 3 klasy gimnazjum.

§19

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na przewodniczącego posiada każdy uczeń 2 i 3 klasy gimnazjum z zachowaniem przynajmniej bardzo dobrym z poprzedniego roku szkolnego.

§20

Wybory przewodniczących samorządów klasowych odbywają się najpóźniej na 3 godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem samorządu zostaje osoba która w głosowaniu uzyskała największą liczbę głosów

§21

Termin wyborów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego ogłasza przewodniczący SU w porozumieniu z dyrekcją szkoły. W danym roku szkolnym wybory nie mogą się odbyć później niż 30 września.

§22

Ogólnoszkolne wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przeprowadza szkolna komisja wyborcza, w skład której wchodzi jeden, losowo wybrany przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

§23

Szkolna komisja wyborcza powoływana jest na 2 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

 • przyjęcie zgłoszeń od kandydatów
 • określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na tydzień przed terminem wyborów
 • przygotowanie wyborów
 • ogłoszenie terminu i miejsca wyborów
 • rozpowszechnienie informacji o terminie i zasadach wyborów wśród uczniów szkoły
 • przeprowadzenie wyborów
 • obliczenie głosów
 • sporządzenie protokołu wyborów i ogłoszenie ich wyników

§24

Ogólnoszkolne wybory przebiegają w następujący sposób:

 1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez dyrektora terminem wyborów i według zasad określonych przez szkolną komisję wyborczą. Kampania wyborcza kończy się dzień przed terminem wyborów.
 2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
 3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed szkolną komisją wyborczą w określonym miejscu i terminie oraz wypełnienie kart do głosowania według instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.
 4. W liczeniu głosów biorą udział wszyscy członkowie komisji wyborczej, wspólnie sporządzają oni i podpisują protokół informujący o liczbie oddanych głosów.
 5. Przewodniczącym zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów.
 6. Jeżeli ze względu na równą liczbę głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w podzieleniu mandatów, szkolna komisja wyborcza zarządza wybory uzupełniające.
 7. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata zostaje on przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego bez wyborów.

§25

W ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników kandydaci/wyborcy mogą zgłaszać do komisji wyborczej skargi dotyczące przebiegów wyborów Skargi powinny być złożone na piśmie oraz zawierać imię i nazwisko osoby składającej.

Komisja ma obowiązek rozpatrzyć skargi w ciągu 2 dni. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń przepisów, które mogły znacząco wpłynąć na wynik wyborów, komisja, po konsultacji z dyrekcją może uznać wybory za nieważne.

Jeśli wszystkie skargi zostaną oddalone lub uznane za nieistotne dla wyników wyborów, wybory zostają uznane za ważne, a ich wyniki wiążące.

§26

Mandat przewodniczącego SU oraz przedstawiciela samorządu klasowego wygasa w razie:

 • rezygnacji
 • końca kadencji
 • po ukończeniu nauki w szkole

§27

Informacje techniczne kampanii:

1.Plakaty promujące kandydatów nie mogą być większe niż format A3 i nie mogą pośrednio lub bezpośrednio wpływać negatywnie na wizerunek innych kandydatów startujących w wyborach.

2. W przypadku przekupstwa uczniów szkoły cukierkami lub pieniędzmi przez kandydatów są oni dyskwalifikowani z wyborów.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm