Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

Zgłoszenia (dot. dzieci z obwodu szkoły) i wnioski (dot. kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) należy rejestrować pod adresem

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz

Następnie ww. dokumenty należy wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru w dniach: od 01 marca 2023 r. do 15 marca 2023 r. w nw. godz.:

poniedziałek      od 8.00 do 16.00

wtorek                od 8.00 do 15.00

środa                   od 8.00 do 15.00

czwartek             od 8.00 do 15.00

piątek                  od 8.00 do 15.00

Dokumenty będą przyjmowane w obecności rodzica/opiekuna prawnego oraz sekretarza szkoły.

Jeśli rodzic/opiekun prawny nie może przyjść w wyznaczonych godzinach prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły –  618-172-574 lub 512-053-010 w godz. od 8.00 do 15.00.

Prosimy pamiętać, aby dokumenty podpisane były przez oboje rodziców/opiekunów prawnych.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych oparte są na ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz Uchwale Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu szkoły) i wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedza następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Nabór elektroniczny dotyczy:

– dzieci 7 letnich (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,

– dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

W przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w roku 2017) prosimy rodziców o bezpośredni kontakt z placówką. Warunkiem brania udziału w rekrutacji dziecka jest odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przyjęte Uchwałą Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

l.p.KryteriumLiczba punktówDokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły20 pkt.oświadczenie
2Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Swarzędz15 pkt.oświadczenie
3Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej10 pkt.oświadczenie
4Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko5 pkt.oświadczenie

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji.

Nabór do oddziału integracyjnego odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.

Zgodnie z art. 155. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Szkoły podstawowe – harmonogram rekrutacji

Szkoły podstawowe – harmonogram rekrutacji uzupełniającej

Nasi uczniowie biorą udział w pokazie, w ramach którego dowiedzą się jak poprawnie segregować odpady. Demonstracja będzie miała miejsce w najbliższą środę tj. 1️⃣4️⃣ grudnia br. w czterech lokalizacjach na terenie naszej gminy (każdy z pokazów będzie trwał ok. 30 minut).

W ramach każdego z pokazów specjalnie zaproszony Ekodozorca zaprezentuje jakie odpady powinny trafiać do właściwego kosza. Pamiętajmy, że segregacja odpadów jest kluczowa dla naszego środowiska, ale też niezbędna z uwagi na konieczność spełnienia szeregu przepisów, nie tylko naszego prawa, ale też prawa unijnego. Dlatego jeśli masz wątpliwości czy w sposób właściwy segregujesz odpady albo chcesz się dowiedzieć dlaczego akurat ten odpad powinien trafić to takiego, a nie innego kosza, spotkanie z Ekodozorcą ma na celu rozwianie wszelkich wątpliwości.

Ruszamy:

➡️godz. 11:00 – na parkingu przy bazarze, za SP3 (Swarzędz, ul. Zamkowa),

następnie

➡️ok. godziny 12:00 będziemy na parkingu przy blokach komunalnych (Jasin, ul. Wrzesińska 156),

trzecia lokalizacja to

➡️dziedziniec Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu (Swarzędz, os. Mielżyńskiego 3a) gdzie pojawimy się ok. godziny 13:00,

a zakończymy

➡️ok. godziny 14:00 pokazem na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie (Zalasewo, ul. Planetarna 7).

Serdecznie zapraszamy wszystkich!!!

            W dniach 23-25 listopada 2022 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Trójmiasta. Wycieczka została zorganizowana w ramach projektu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Wyjazd pozwolił uczniom na zapoznanie się z historią, zabytkami kultury i środowiskiem przyrodniczym Gdańska, Gdyni oraz Sopotu.

23.11.2022

            Tego dnia uczniowie zwiedzili Stare Miasto w Gdańsku. Zobaczyli m.in. słynny Żuraw Gdański, port na Motławie, Zieloną Bramę, Dwór Artusa, fontannę Neptuna, Ratusz Starego Miasta i  kamienice przy ulicach Długiej i Mariackiej.

Wszystkich zachwycił Kościół Mariacki i jego najważniejsze zabytki: zegar z XV wieku z kalendarium, planetarium i teatr figur, późnogotycki, dębowy ołtarz główny, figura Pięknej Madonny Gdańskiej, płyty nagrobne zasłużonych obywateli Gdańska, którzy pochowani są pod bazyliką.

            Później uczestnicy wycieczki odwiedzili Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, gdzie dowiedzieli się, jak  przebiegała obrona poczty we wrześniu 1939 roku i co stało się z jej obrońcami, poznali działanie poczty w przeszłości oraz życie codzienne w Wolnym Mieście Gdańsku.

            Następnie obejrzeli Pomnik Poległych Stoczniowców na placu Solidarności oraz słynną Bramę nr 2 Stoczni Gdańsk.

24.11.2022

            Kolejny dzień wycieczki rozpoczął się od zwiedzania okrętu ORP Błyskawica. Tam uczniowie poznali wyposażenie pokładu okrętu od rufy aż do dziobu – przyjrzeli  się artylerii okrętowej, miotaczom i wyrzutniom bomb głębinowych oraz torped, a po zejściu pod pokład: pomieszczeniom marynarskimi, kotłowni i maszynowni.

            Następnym miejscem, które odwiedzili, był  budynek Dworca Morskiego przy Nabrzeżu Francuskim. W gdyńskim porcie obejrzeli wystawę Muzeum Emigracji w Gdyni, poznali tam historię emigracji Polaków od wieku XIX do czasów współczesnych, kierunki emigracji, a także cele i sposoby podróżowania.

            Po Gdyni przyszła kolej na Sopot, gdzie oczywiście spacerowali po najsłynniejszym Molo i popularnym deptaku czyli ulicy Bohaterów Monte Cassino, przeszli też plażą, przypominając sobie wakacje.

25.11.2022

            Ten dzień rozpoczęła wizyta w multimedialnym muzeum prezentującym wydarzenia Drugiej Wojny Światowej. Uczniowie zwiedzili ekspozycję przedstawiającą losy Polaków i innych narodów podczas wojny, widzianych zarówno z perspektywy ówczesnej wielkiej polityki, jak i przeżyć zwykłych ludzi.

Później pokonali 400 stopni, by z wieży z punktem widokowym w Bazylice Mariackiej w Gdańsku podziwiać całe miasto i jego  najważniejsze zabytki.

Kolejnym miejscem wycieczki był Półwysep Westerplatte – miejsce rozpoczęcia II Wojny Światowej. Spacer po półwyspie pozwolił im  zobaczyć ruiny koszar oraz pomnik Obrońców Wybrzeża.

               Wycieczka do Trójmiasta okazała się udanym przedsięwzięciem. Uczniowie poznali ciekawe miejsca w Polsce, zabytki i historię naszego kraju. Z pewnością wrócili zadowoleni, z nowymi doświadczeniami i wiadomościami.       

Z rąk Pana Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Szkolne Koło Wolontariatu i cała społeczność SP2 otrzymała podziękowania za aktywny udział w Jesiennej Akcji Sprzątania terenów wokół Jeziora Swarzędzkiego.

Wyniki szkolnego konkursu z języka angielskiego – ”Made of …” dla uczniów klas 1

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczniom, którzy podjęli wyzwanie i wykonali oryginalne projekty angielskich słów,
 wykorzystując różne materiały oraz stosując różnorodne techniki plastyczne. 
Jury nagrodziło i wyróżniło 9 spośród 20 oddanych prac, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
W ocenie wzięto pod uwagę: prawidłowość zapisu słowa w języku angielskim, 
kreatywność wykonanego napisu, walory artystyczne i estetyczne oraz wkład pracy własnej.
Oto lista osób nagrodzonych w konkursie:
•	1 miejsce – wyraz Zipper (praca niepodpisana)
•	2 miejsce – Kacper W.
•	3 miejsce – Wojtek P.
Wyróżnienia:
* Tomek Ł., Jan G., Olivia M., Julia C., Rita S., Laura S.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy wspaniałych pomysłów.
Prace są fantastyczne!!!     
Izabela Kowalczewska

W październiku odbył się RODZINNY KONKURS SZKOLNY ,,DYNIOWE CZARY MARY’’. Uczestnikami byli członkowie rodziny uczniów klas I-III. Każda rodzina mogła dostarczyć 1 pracę przestrzenną wykonaną z dyni w połączeniu z innymi materiałami. Wszystkie prace były dostarczone w terminie 24-25.10.2022r. i zaprezentowane na wystawie w budynku A. Obecnie powystawowe zdjęcia oglądać można w budynku B. 4 listopada wręczone zostały nagrody, dyplomy i podziękowania dla uczestników.

Z przyjemnością  informujemy, że nasza szkoła otrzymała w 2022 roku wsparcie finansowe
w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury
oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.
W ramach wsparcia otrzymaliśmy 15 000 zł. Otrzymane środki finansowe zgodnie z celem programu zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, realizację działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej

Z 273 osób uprawnionych do głosowania w wyborach 30.09 oddano 244 głosów, z czego 243 ważne. Poniżej liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:

Kinga Łopatka – głosów 47
Jakub Suracki – głosów 44
Alan Majerowicz – głosów 40
Olga Kaźmierczak – głosów 39
Milena Rychlewska – głosów 35
Marta Wawrzyniak – głosów 22
Antonina Borshch – głosów 16

Następna strona »

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm