Szkoła Podstawowa nr 2

im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu

WYPRAWKA do klasy 1:
Materiały plastyczne, pozostające w szkole:

 • Blok rysunkowy: biały, kolorowy
 • Blok techniczny: biały, kolorowy
 • Zeszyt papierów kolorowych
 • Plastelina
 • Farby plakatowe, pędzelki w trzech rozmiarach, kubek na wodę
 • Krepa różne kolory (np. czerwony, niebieski, zielony, żółty, biały, pomarańczowy, fioletowy, różowy)Wyposażenie tornistra:
 • Zeszyt ucznia do informacji (zeszyt w kratkę lub wąskie linie 32 – kartkowy)
  – Na pierwszej stronie wypisane: imię i nazwisko dziecka, imiona rodziców/opiekunów telefony
 • Piórnik (2 ołówki, kredki, temperówka najlepiej zamykana, gumka, nożyczki, klej w sztyfcie, linijka, mazaki)
 • Strój gimnastyczny (biała koszulka z krótkim rękawem, ciemne spodenki, sportowe obuwie na jasnej podeszwie)
 • Zeszyt w kratkę do matematyki A5, zeszyt w wąskie linie A5 (ilość stron dowolna)

 

Rzeczy pozostające w szkole:

 • Plastikowy kubek na herbatę
 • Obuwie na zmianę do sali

 

Dnia 24, 25 i 29  sierpnia 2022 r. odbędą się zebrania dla przyszłych klas I, IV, V i VII w roku szkolnym 2022/2023:

 

KLASY I

24 sierpnia 2022 r. – klasa 1a i 1e godz. 17.00 w budynku A szkoły

25 sierpnia 2022 r. – klasy 1c i 1d godz. 17.00 w budynku A szkoły

29 sierpnia 2022 r. – klasa 1b godz. 17.00 w budynku A szkoły

 

KLASY IV

25 sierpnia 2022 r. – klasy 4 o godz. 18.00 w świetlicy szkolnej budynku A szkoły

 

KLASY V

24 sierpnia 2022 r. – klasy 5 o godz. 18.00 w budynku A szkoły

 

KLASY VII

25 sierpnia 2022 r. – klasy 7 o godz. 17.30 w budynku A szkoły

 

W zebraniach uczestniczą wychowawcy klas, zastępcy wychowawcy oraz nauczyciele uczący w ww. klasach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2022 r. o wskazanych godzinach:

 

Spotkanie  w sali gimnastycznej w budynku B szkoły, następnie spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej.

VIIIA sala 25 godz. 8.00 p. Malwina Frąckowiak
VIIIB sala 39 godz. 8.00 p. Magdalena Wierzbicka
VIIIC sala 38 godz. 8.00 p. Agnieszka Kranz
VIIA sala 34 godz. 8.00 p. Justyna Laskowska
VIIB sala 28 godz. 8.00 p. Beata Toboła
VB sala 35 godz. 8.00 p. Monika Olszewska/ p. M. Woźniak
VC sala 35 godz. 8.00 p. Monika Olszewska/ p. M. Woźniak

 

Spotkanie  w sali gimnastycznej w budynku B szkoły, następnie spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej.

VIA sala 21 godz. 9.00 p. Malwina Frąckowiak
VIB sala 36 godz. 9.00 p. Magdalena Wojtkowiak
VA sala 44 godz. 9.00 p. Alicja Borowicz/p. Elwira Szumińska
IVA sala 37 godz. 9.00 p.  Bartłomiej Drabowicz
IVB sala 33 godz. 9.00 p. Ewa Wawrzyniak
IVC sala 43 godz. 9.00 p. Agnieszka Kotecka

 

 

Spotkanie  w sali gimnastycznej w budynku B szkoły, następnie spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej.

IA sala 1.2 godz. 10.00 p. Magdalena Garstka
IB sala 24 godz. 10.00 p. Paulina Jaśkowiak
IC sala 20 godz. 10.00 p. Justyna Wojtczak
ID sala 4 godz. 10.00 p. Patrycja Jankowiak
IE sala 6 godz. 10.00 p. Paula Ważna

 

Spotkanie  w sali gimnastycznej w budynku B szkoły, następnie spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej.

IIA sala 22 godz. 11.00 p. Monika Ochowiak
IIB sala 23 godz. 11.00 p. Joanna Mróz
IIC sala 1.4 godz. 11.00 p. Karolina Sibińska
IID sala 1.3 godz. 11.00 p. Karolina Pruchniak
IIIA sala 1.6 godz. 11.00 p. Katarzyna Golda-Wojtkowiak
IIIB sala 1.5 godz. 11.00 p. Magdalena Trzcińska-Kozłowska
IIIC sala 1.1 godz. 11.00 p. Ewelina Fedoruk

 

Rodzice przyszłych uczniów klas I proszeni są o dostarczenie  do sekretariatu szkoły

2 zdjęć legitymacyjnych (podpisanych imieniem i nazwiskiem ucznia).

 

 

 

Trwa głosowanie na projekty w tegorocznym Budżecie Obywatelskim. Zachęcamy do głosowania całą Społeczność SP2!!!
Na głosowanie poświęcisz chwilę. Nie zwlekaj GŁOSUJ!
Razem możemy więcej! Oddaj głos na Ważne dla Nas inicjatywy czyli Projekt Główny – nr 2 – Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach oraz Projekt Dodatkowy – nr 2 – Projekt Parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu.
Liczy się każdy głos mieszkańca Miasta i Gminy Swarzędz, w tym dzieci. Wielu Naszych Uczniów to mieszkańcy Rabowic – Wspierajmy się w Głosowaniu! Razem możemy więcej! 
Mamy nadzieję, że współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Rabowicach
zwiększy również Nasze szanse na budowę tak potrzebnego dla Nas parkingu.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu informuje, że dnia 8 lipca 2022 r. uczniowie otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Klasa Godzina Miejsce odbioru zaświadczenia

o wynikach egzaminu ósmoklasisty

VIIIa 9.30 świetlica
VIIIb 10.00 sala nr 6
VIIIc 10.00 sala nr 4

 

Szanowni Państwo!

Wszystkie dzieci mieszkające w obwodzie naszej szkoły zostały przyjęte do pierwszych klas.

Nie ma obowiązku potwierdzania woli.

Szanowni Państwo,

 

z uwagi na błąd, który wystąpił podczas symulacji przydziału do klas I szkół podstawowych, nie jest możliwe opublikowanie prawidłowych wyników rekrutacji w dniu 20 kwietnia 2022 r.

Błąd został zgłoszony do serwisu firmy Vulcan i obecnie jest on szczegółowo analizowany, zaplanowana została aktualizacja systemu, która ma wyeliminować nieprawidłowości.

 

W związku z tym zmianie ulegnie harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych:

 • 6 maja 2022 r. godz. 15.00 – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych
 • 6 – 10 maja 2022 r. – pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli przyjęcia dziecka w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany
 • 11 maja 2022 r. – opublikowanie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych (z listy zakwalifikowanych)

 

Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności.

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych oparte są na ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), Uchwale Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. i Zarządzeniu Nr WOM.0050.1.18.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 20.01.2022 r.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu szkoły) i wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Nabór elektroniczny dotyczy:

– dzieci 7 letnich (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,

– dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

W przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w roku 2016) prosimy rodziców o bezpośredni kontakt  z placówką. Warunkiem brania udziału w rekrutacji dziecka jest odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przyjęte Uchwałą Nr XVIII/238/2020  Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

.

 

l.p. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1 Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły 20 pkt. oświadczenie
2 Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Swarzędz 15 pkt. oświadczenie
3 Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej 10 pkt. oświadczenie
4 Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 5 pkt. oświadczenie

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji.

 

Nabór do oddziału integracyjnego odbywać się będzie w Szkole Podstawowej  nr 4 w Swarzędzu.

 

 Zgodnie z art.  155.  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 

harmonogram_rekrutacji_2022_SP

harmonogram_rekrutacji_uzupelniajacej_2022_SP 

Następna strona »

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
Polna 21
62-020 Swarzędz
Wielkopolska

Telefon: 061 - 8 172 574
Kom: 512 053 010

e-mail: sekretariatsp2swarzedz@poczta.fm